Wait when page loaded

(+994 12) 488 07 88

Babek pr. 11/31, Babek Plaza, 5th floor.

KEYFİYYƏT SİYASƏTİ

“Titan D” Limited təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının işə götürülməsi və işlə təmin edilməsi ilə məşğul olur. Buna nail olmağın başlıca yolu, ISO 9001: 2015 standartının tələblərinə uyğun olaraq Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Sistemindən istifadə etməkdir.

MÜŞTƏRİYƏ DİQQƏT

“Titan D” Limited Müştərilərin tələb olunan xidmətlərdən düzgün vaxtda və keyfiyyətli şəkildə yararlanmasını təmin edir. Bunun baş verməsi üçün təşkilatımız ən yaxşı təcrübələri, yüksək korporativ dəyərləri və zamanla sübut edilmiş biznes standartlarını tətbiq edir və bu, bizim Müştərinin tələblərini və Müştəri məmnunluğunu artırmaq üçün əlimizdən gələni etmək
bacarığımızı tam anlamağımıza gətirib çıxarır.

Biz Müştərinin tələblərinin effektiv təhlilini aparmaq, Müştərinin rəyini nəzərə almaq və məmnunluğun təmin edilməsindən əmin olmaq üçün hər bir Müştərinin şikayətinə baxmaq üzrə məsuliyyət daşıyırıq.

LİDERLİK

Top management is committed to the following:

  • KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMAQ;

  • KEYFİYYƏT SİYASƏTİ VƏ KEYFİYYƏT MƏQSƏDLƏRİNİN, KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİ ÜÇÜN TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ TƏŞKİLATIN STRATEJİ İSTİQAMƏTİ İLƏ UYĞUN OLMASINI TƏMİN ETMƏK. KEYFİYYƏT MƏQSƏDLƏRİ MÜŞTƏRİ MƏMNUNLUĞUNU ARTIRMAQ MƏQSƏDİLƏ KEYFİYYƏT İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİNİN DAXİLİ AUDİT, MONİTORİNQ VƏ İDARƏEDİLMƏSİNİN YOXLANILMASI PROSESLƏRİNİN BİR HİSSƏSİ OLARAQ MÜƏYYƏN OLUNUB VƏ SAXLANILIR;

  • PROSES ƏSASLI YANAŞMA VƏ SİSTEM YANAŞMASININ İSTİFADƏSİNİ TƏŞVİQ ETMƏK;

  • KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİ ÜÇÜN LAZIM OLAN RESURSLARIN, O CÜMLƏDƏN, TƏHLÜKƏSİZ İŞ MÜHİTİ, TƏLİM, DƏSTƏK, İŞİN TƏHLÜKƏSİZ ŞƏKİLDƏ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ ÜÇÜN VACİB OLAN BİLİK VƏ MƏLUMATLARLA ƏLAQƏLİ TƏŞVİQETMƏNİN MÖVCUD OLDUĞUNDAN ƏMİN OLMAQ;

  • KEYFİYYƏTİN İDARƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİ VƏ KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİNİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMAĞIN ƏHƏMİYYƏTİNİ BİLDİRMƏK;

  • KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİNİN NƏZƏRDƏ TUTULAN NƏTİCƏLƏRİ ƏLDƏ ETMƏSİNİ TƏMİN ETMƏK;

  • KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNƏ TÖHFƏ VERMƏK ÜÇÜN VƏZİFƏ VƏ MƏSULİYYƏTLƏRİ MÜƏYYƏN ETMƏK;

  • DAVAMLI İNKİŞAFI TƏŞVİQ ETMƏK;

  • ÖZ MƏSULİYYƏT SAHƏLƏRİNƏ TƏTBİQ OLUNDUQDA LİDERLİKLƏRİNİ NÜMAYİŞ ETDİRMƏK ÜÇÜN DİGƏR MÜVAFİQ İDARƏETMƏ VƏZİFƏLƏRİNİ DƏSTƏKLƏMƏK;

  • TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ MƏHSUL VƏ YA XİDMƏTİN TƏMİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN TƏCHİZATÇILAR VƏ MARAQLI TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏKDAŞLIQ ETMƏK.

KADRLARIN CƏLB EDİLMƏSİ

Keyfiyyətə nail olmağın ən effektiv yolu təşkilatın bütün səviyyələrindən olan kadrların cəlb edilməsidir. Hər kəs təşkilatın uğuruna öz töhfəsini verir və həm bu uğurda, həm də keyfiyyətə görə məsuliyyət daşımaqda hər kəsin öz payı var.

“Titan D” Limited xidmət tələbləri ilə uyğunluğa təsir edən işləri yerinə yetirən kadrlarının müvafiq təhsil, təlim, bacarıq və təcrübə əsasında səriştəli olmasını təmin etmək məsuliyyəti daşıyır.

DAVAMLI İNKİŞAF

“Titan D” Limited həmişə daha yaxşısını etməyi qarşısına hədəf qoyur.

Bu cür təkmilləşdirmə imkanlarını nəzərdən keçirmək və xidmətlərin uyğunluğuna təsir edə biləcək riskləri azaltmaqla Keyfiyyətin İdarə edilməsi sistemimizi davamlı olaraq təkmilləşdirməyi əsas məqsədlərimizdən biri kimi qarşımıza qoymuşuq. Biz inanırıq ki, “Titan D” Limited şirkətinin biznes sahəsindəki uzunmüddətli uğuru bizim kadrlarımızın səriştəsini yüksəltmək və onların hüquq və ehtiyaclarını qorumaqla xidmətlərimizin keyfiyyətini daim təkmilləşdirmək qabiliyyətimizə əsaslanır.

“Titan D” Limited bütün qüvvədə olan qanuni, tənzimləyici və digər tələblərə cavab verməyə görə öhdəlik götürüb. Bu Siyasət bizim adımızdan və ya bizim üçün çalışan bütün işçilərə çatdırılacaq. Biz səmərəli tələbə əsasən bu Siyasətin bütün maraqlı tərəflər üçün əlçatan olmasını təmin edirik. Bu Siyasət “Titan D” Limited şirkətinin Azərbaycan Respublikasında “Titan D” əməliyyatı çərçivəsində bütün fəaliyyət və əməliyyatlarını əhatə edir. Bu Siyasət hər il baş rəhbərlik tərəfindən nəzərdən keçiriləcək və zərurət yarandıqda düzəlişlər edilərək yenidən nəşr ediləcək.